60 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ sáu - 13/01/2017 14:53
PHÁT BIỂU
của Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - QĐND Việt Nam
tại Lễ kỷ niệm 60 năm Tạp chí Văn nghệ Quân đội ra số đầu tiên (01/1957-01/2017), đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Trao giải Cuộc thi Thơ 2015-2016
 
Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!
Thưa toàn thể các đồng chí!
 
Hôm nay, tôi rất vui mừng, phấn khởi đến dự Lễ kỷ niệm 60 năm Tạp chí Văn nghệ Quân đội ra số đầu tiên (01/1957-01/2017), đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và trao giải Cuộc thi Thơ 2015-2016. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí đại biểu, khách quý; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, các đồng chí thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các văn nghệ sĩ và toàn thể cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên, chiến sĩ Tạp chí Văn nghệ Quân đội qua các thời kỳ lời chúc mừng và những tình cảm thân thiết nhất!
 
Thưa các đồng chí!
         
Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp là Tổng cục Chính trị, Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Chặng đường lịch sử 60 năm của Tạp chí Văn nghệ Quân đội gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong các giai đoạn cách mạng, lớp lớp các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Tạp chí luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và ngoài Quân đội; nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn gian khổ, xây dựng Tạp chí ngày càng trưởng thành, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc trước đây, Tạp chí Văn nghệ Quân là vũ khí đấu tranh sắc bén của Quân đội trên mặt trận tư tưởng - văn hoá. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, nhà văn, nhà thơ của Tạp chí đã bám sát thực tiễn, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị cao. Những tác phẩm của Tạp chí thực sự là món ăn tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, kịp thời phản ánh chân thực cuộc đấu tranh cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, động viên, cổ vũ ý chí quyết tâm chiến đấu, lao động và sản xuất của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc.
 
Bước vào thời kỳ đổi mới, mặc dù còn nhiều khó khăn, Tạp chí đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Luôn giữ vững vị thế là Tạp chí sáng tác, bình luận văn nghệ hàng đầu của lực lượng vũ trang, được bạn đọc, bạn viết trong và ngoài Quân đội yêu mến. Trên nền văn học chiến tranh cách mạng và người lính; Tạp chí thành nơi tập hợp đội ngũ nhà văn nhà thơ tâm huyết, phát hiện và bồi dưỡng các tác giả trẻ trong Quân đội, tạo dựng đội ngũ kế cận và không ngừng sáng tạo những tác phẩm văn học chất lượng cao, góp phần tuyên truyền, giữ vững định hướng chính trị của Đảng, đáp ứng nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước. Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Tạp chí đã luôn cố gắng xây dựng Đảng TSVM, đơn vị VMTD, xây dựng tổ chức chỉ huy và các tổ chức vững mạnh; quan tâm chăm lo cải thiện nơi ăn ở, làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên.
 
Với những thành tích xuất sắc đó, Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã được Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng và Tổng cục chính trị tặng nhiều phần thưởng cao quý. Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, phần thưởng cao quý của Đảng, nhà nước trao tặng cho Tạp chí Văn nghệ Quân đội hôm nay chính là sự ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc cho các đồng chí trong thời kì mới.
 
Thay mặt lãnh đạo Cơ quan Tổng cục Chính trị, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích những cống hiến mà Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã đạt được suốt 60 năm qua.
 
Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; cảm ơn các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương; các Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam; các đơn vị trong và ngoài Quân đội, đã quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ Tạp chí Văn nghệ Quân đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
 
Kính thưa các đồng chí!
 
Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Trong nước, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đẩy mạnh thực hiện Chiến lược “Diễn biến hoà bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, “phi chính trị hoá” Quân đội. Quá trình đẩy mạnh HĐH, CNH đất nước và hội nhập quốc tế, giao lưu văn hoá đã tạo ra những cơ hội thuận lợi để phát triển đất nước, đồng thời còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đan xen, có tác động trực tiếp đến xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đặt cho Tạp chí Văn nghệ Quân đội những yêu cầu nhiệm vụ mới, cao hơn.
 
Để tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, xứng đáng là Tạp chí có uy tín hàng đầu của Quân đội và cả nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tuyên truyền, giáo dục và định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và quần chúng nhân dân; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, tôi đề nghị Tạp chí cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
 
Một là, thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của QUTW-BQP và Tổng cục Chính trị về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nhất là 5 quân điểm chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII); Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”,  tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật và sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại vào Quân đội.
 
Hai là, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Tạp chí, tích cực chủ động thực hiện toàn diện các mặt công tác; bám sát nhiệm vụ của Quân đội, sáng tác được nhiều tác phẩm có giá trị ngày càng cao, phản ánh sinh động đời sống hiện thực của bộ đội, góp phần định hướng chính trị và nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
 
Ba là, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khía XII) về tăng cường xâu dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân uỷ Trung ương về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”. Thường xuyên giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của người làm công tác sáng tác văn học, nghệ thuật trong Quân đội.
 
Bốn là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức Đảng, trọng tâm là xây dựng cấp uỷ các cấp, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đoàn kết thống nhất cao trong Đảng; chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà thơ, nhà văn có đủ phẩm chất, năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị an toàn tuyệt đối.
 
Thưa toàn thể các đồng chí!
 
Với truyền thống đơn vị Anh hùng LLVTND và bề dày truyền thống 60 năm xây dựng, trưởng thành của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Lãnh đạo Tổng cục Chính trị tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Tôi xin chúc mừng và chúc cán bộ, nhân viên, nhà văn, nhà thơ, nhà báo của Tạp chí cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!
 
Xin Trân trọng cảm ơn!


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo