Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị

Thứ ba - 08/09/2015 21:17
Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta.
Bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng của cán bộ, chiến sĩ quân đội là thước đo phẩm chất chính trị, giá trị nhân cách Bộ đội Cụ Hồ, với các thuộc tính bền vững: Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng là vũ khí sắc bén để cán bộ, chiến sĩ tự tin, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH); suốt đời tận trung với nước, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trong mọi tình huống; là kết quả của sự rèn luyện thường xuyên, liên tục; là sự tự ý thức rõ về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH và hạnh phúc của nhân dân.
Lý luận và thực tiễn hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội ta đã chứng minh: Bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ quân đội được rèn luyện, thử thách và phát triển ổn định, bền vững, đạt đến trình độ giác ngộ sâu sắc về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đó là sự thể hiện sinh động nhất, sâu sắc nhất 10 lời thề danh dự của quân nhân và 12 điều kỷ luật của quân đội; là sự kết tinh phẩm giá nhân cách Bộ đội Cụ Hồ thời đại Hồ Chí Minh.

 
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316, Quân khu 2) trên đường ra bãi tập. Ảnh: Hồng Sáng
Tính vượt trội về bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội ta thể hiện rõ ở quan điểm, lập trường giai cấp và thái độ ứng xử thắng lợi trước mọi tình huống phức tạp, hiểm nghèo, mang tính bước ngoặt của lịch sử; phản ánh khách quan trình độ nhận thức, ý thức giác ngộ lợi ích giai cấp, dân tộc, niềm tin tất thắng vào sự nghiệp chính nghĩa và tình cảm cách mạng trong sáng, thủy chung đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; biểu hiện bằng ý chí quyết chiến quyết thắng, luôn xung kích đi đầu; thực hiện tốt chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; phát huy bản chất, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ được hình thành, phát triển trong quá trình giáo dục, rèn luyện và hoạt động thực tiễn chính trị-quân sự; trong đó, đấu tranh phòng, chống hiệu quả âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, tạo “miễn dịch” đối với mọi thông tin sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch, phản động… là “thước đo” kết quả xây dựng quân đội về chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị của người quân nhân cách mạng.
Theo đánh giá của Quân ủy Trung ương: Những năm qua, vai trò, hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ của quân đội luôn được phát huy; trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội được giữ vững và tăng cường; Đảng bộ Quân đội và toàn quân luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân và chế độ XHCN; cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Nhờ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nên chúng ta đã và đang giải quyết hài hòa, ứng xử hợp lý trước những diễn biến, tình huống phức tạp của tình hình và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trước những thông tin sai trái, bịa đặt, xuyên tạc, bảo đảm đúng lập trường, quan điểm, đối sách, pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết…; xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế.
Một trong những giải pháp quan trọng, góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là phải chủ động, tích cực ngăn chặn, đẩy lùi, bác bỏ các thông tin sai trái, xấu độc, đồng thời đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, nhằm củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, lý luận, văn hóa của Đảng trong quân đội; đặc biệt chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị, tạo sự “miễn dịch”, sức “đề kháng” tốt nhất cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước mọi loại “vi-rút” và thông tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.
Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng là một nội dung rất cơ bản, rất thiết thực đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong quân đội hiện nay hầu hết trưởng thành trong thời bình, chủ yếu được rèn luyện, thử thách trong nhà trường và trên thao trường, đồng thời phải đối mặt với những khó khăn, thách thức của mặt trái kinh tế thị trường, xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, nhất là tác động tiêu cực của thông tin xấu độc, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch và nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do vậy, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ quân đội là một nhiệm vụ rất quan trọng, rất cần thiết, rất công phu, nghiêm túc, đồng thời phải tiến hành đúng quy trình, có hệ thống giải pháp hợp lý, sát thực tế huấn luyện, SSCĐ...
Mục tiêu, yêu cầu có tính nguyên tắc trong xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ quân đội là phải thực hiện tốt các yêu cầu, nội dung: Kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; thực hiện đúng nguyên tắc: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN.
Để thực hiện tốt các nội dung trên, cần triển khai đồng bộ hệ thống giải pháp, biện pháp phù hợp. Trước hết, phải cập nhật và tăng hàm lượng khoa học, tính đảng, tính giai cấp trong xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là tri thức khoa học Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, bổ sung, cập nhật tri thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật, công nghệ và nghệ thuật quân sự; đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình... Đây là cơ sở, nền móng vững chắc để cán bộ, chiến sĩ phân biệt rõ phải-trái, đúng-sai, đấu tranh, bác bỏ các thông tin xấu độc, phản động; bảo vệ lẽ phải, chân lý; kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; khẳng định giá trị, ý nghĩa suốt đời phấn đấu phục vụ nhân dân.
 Cần tăng cường bồi dưỡng, củng cố niềm tin, tình cảm cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, giúp họ có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng, lẽ sống, có thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng; gắn bó mật thiết với đơn vị, với đồng chí, đồng đội; yêu quê hương, đất nước; tin tưởng vào tương lai tốt đẹp, con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; ra sức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 Cần tăng cường rèn luyện cán bộ, chiến sĩ trong thực tiễn huấn luyện, SSCĐ, chiến đấu với phương châm “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”; đặt ra các tình huống éo le, phức tạp, gay cấn… để thử thách, tôi rèn trí lực, nghị lực, tâm lực, sức khỏe, qua đó bồi dưỡng tác phong, phong cách tư duy độc lập, sáng tạo và phương pháp làm việc khoa học để cán bộ, chiến sĩ luôn có quan điểm đúng, luôn tự tin trong tiếp nhận và ứng phó thắng lợi trước các tình huống bất ngờ; không bị động trước các thông tin sai trái, xấu độc, trái chiều. Đó là giải pháp hiệu quả để tạo "hệ miễn dịch", giúp cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt "4 không": "Không nghe, không xem, không đọc, không tin" những thông tin sai trái, bịa đặt, xuyên tạc...
Để xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, cần đồng thời thực hiện tốt nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là nội dung cốt yếu, là cơ sở, nền móng vững chắc bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đó cũng là vũ khí sắc bén để cán bộ, chiến sĩ, trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, dù khó khăn phức tạp đến đâu cũng luôn vững vàng, kiên định; không mắc mưu “diễn biến hòa bình”, không bị "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó.

Thiếu tướng, PGS, TS NGUYỄN BÁ DƯƠNGViện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự, Bộ Quốc phòng


 
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 1.5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo