Tạp chí văn nghệ quân đội

http://vannghequandoi.com.vn


BÂNG QUƠ MỘT THỜI HÀ NỘI

Những bài viết của Đỗ Phấn mang lại cho người đọc trước hết là những tri thức về đất và người Hà Nội.
BÂNG QUƠ MỘT THỜI HÀ NỘI
Những bài viết của Đỗ Phấn mang lại cho người đọc trước hết là những tri thức về đất và người Hà Nội - những hiểu biết mà nếu không có các bài viết ấy, rất nhiều người không biết và nguy hiểm hơn, chúng dần dần đi vào quên lãng.

44
Bâng Quơ Một Thời Hà Nội
Tác giả:  Đỗ Phấn
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ, 2018