Báo chí quân đội và nhiệm vụ chống “Diễn biến hòa bình”

Thứ Năm, 04/01/2024 07:49

. PGS.TS NGUYỄN THANH TÚ
 

“Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Khó khăn nào cũng vượt qua. Kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Lời dạy ấy của Bác Hồ đã được lịch sử khẳng định là chân lý, ở ngày hôm nay, quân đội ta đang viết tiếp những chiến công mới. Là đội quân xung kích của quân đội anh hùng, báo chí quân đội đã và đang góp vào chiến công mới với những thành tích mới trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

Mất cảnh giác, mắc bẫy kẻ thù hậu quả khủng khiếp!

Đang là một đất nước hùng mạnh, là thành trì của phe xã hội chủ nghĩa, thế mà Liên Xô bỗng dưng mất phương hướng, nhanh chóng suy yếu, dẫn tới tan rã. Mọi thành quả lớn lao tầm thế giới do Đảng Cộng sản và nhân dân Liên xô dày công xây dựng bị trôi “xuống sông xuống biển”. Có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan nhưng một nguyên nhân chính là mắc vào cái bẫy “diễn biến hòa bình” (DBHB) của các thế lực phản động quốc tế. Một quân đội có 4 triệu quân thường trực, trang bị hiện đại, đã từng đánh bại chủ nghĩa phát xít to lớn thế mà chủ quan, mất cảnh giác với cái “mồi nhử” “ngọt ngào”, “hấp dẫn” là “phi chính trị hóa quân đội” để rồi như cây mục gốc, một cơn gió cũng đổ gục tang thương. Lịch sử tạc vào ký ức một nỗi đau: Liên Xô “phi chính trị hóa” quân đội năm 1987, thì 4 năm sau (1991) đất nước sụp đổ. Quân đội Liên Xô đã tự đánh mất vai trò lớn lao, mang tính bản chất là công cụ bạo lực vũ trang của một giai cấp, một nhà nước nhất định. “Thanh kiếm” và “tấm khiên” của Đảng và nhân dân Liên Xô mất hiệu lực nên Nhà nước tan rã là điều không thể tránh khỏi!

Bài học ấy không mới nhưng vô cùng thâm độc, nguy hiểm. Ở ngày hôm nay “bổn cũ soạn lại”, các thế lực phản động, thù địch đang hý hửng giương cái bẫy quen thuộc ấy ra trước chúng ta – đội quân vô địch “bách chiến bách thắng”. Không thể mất cảnh giác, song hành cùng nhiệm vụ tiến lên chính quy, hiện đại quân đội ta đang là lực lượng tiên phong trong nhiệm vụ chống DBHB cũng vô vàn khó khăn. Kẻ thù đang ra sức kích động hòng chia rẽ mối quan hệ quân dân máu thịt, dần dần làm yếu, tiến tới xóa bỏ cơ chế Đảng lãnh đạo quân đội. Âm mưu sâu xa của chúng là chuyển hướng chính trị từ quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, của dân, do dân, vì dân, do Đảng lãnh đạo sang kiểu quân đội tư bản, nhà nghề phục vụ cho mục đích của giai cấp tư sản. Không chỉ một âm mưu này, còn là “cách mạng màu”, “cách mạng hoa sen”, “cách mạng hoa hồng”… Những ngôn từ nghe rất mềm mại, khơi gợi nhưng nội dung thì ngược hẳn, lường gạt, cơ hội, rất ác độc!

Báo chí quân đội – đội quân xung kích của Đảng, Nhân dân và Quân đội.

Trong thời kỳ cách mạng 4.0, thế giới quan niệm xã hội là một cơ thể sống thì báo chí là những mạch máu nuôi dưỡng cơ thể ấy. Báo chí được coi là một “quyền lực” trong việc định hướng, cung cấp, trao đổi thông tin. Ở các nước tư bản báo chí rất lợi hại. Với lợi thế về khoa học kỹ thuật cao, nó là kênh thông tin hữu ích, nhanh chóng, cần thiết nhưng vì mục đích chính trị lại có thể “tuyên truyền” dập tắt hoặc làm tan rã một tổ chức nào đó.

Với nước ta, báo chí Quân đội là một bộ phận quan trọng của báo chí cách mạng có vai trò chủ đạo trong việc tuyên truyền thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là tiếng nói của Đảng, Nhân dân và Quân đội, báo chí quân đội đã phát huy cao nhất vai trò là “tờ hịch cách mạng” luôn đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền quân sự, quốc phòng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta, tham gia tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với tinh thần người lính, nhiều nhà báo đã dấn thân vào những điểm nóng, nơi khó khăn, nguy hiểm, gian khổ, nơi thiên tai, dịch bệnh để có những thông tin mới mẻ, nóng hổi, sinh động giúp cấp trên có những định hướng đúng, giúp đồng bào sớm có biện pháp phòng ngừa, khắc phục… Trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, báo chí quân đội tham gia tích cực, hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng chính trị cho bộ đội và nhân dân, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhân dân và Quân đội.

Báo chí quân đội đi đầu trong nhiệm vụ đấu tranh chống DBHB.

Đây là cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, do vậy, với nhà báo quân đội, ngoài tư cách người cầm súng còn là tư cách người cầm bút, với tư tưởng, tình cảm cách mạng đúng đắn, bằng vốn sống và tài năng góp phần vạch trần luận điệu phản động của kẻ thù, lôi chúng ra trước ánh sáng công lý. Đấu tranh với đối tượng là một kẻ thù thông minh, thâm độc nên cần bài bản, chiến lược, có chiều sâu, phải thực sự trí tuệ, bản lĩnh.

Từ góc nhìn về nhiệm vụ chiến lược, cần:

Một là, ý thức cao độ, sâu sắc lời dạy của Bác Hồ trong tuyên truyền là “quân sự phục tùng chính trị”, vì: “quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị Quốc gia 2011, tr 217). Thực tế cách mạng Việt Nam đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng ta là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội. Bác Hồ khẳng định: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục” (Sđd, tập 14, tr 435). Như một chân lý lịch sử và thời đại của hôm qua, hôm nay và mai sau là bất luận trong hoàn cảnh nào, Quân đội cũng luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng. Từ nguyên tắc mang tính nền tảng này sẽ cho thấy sự cần thiết trong nhiệm vụ tuyên truyền của báo chí là phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để bộ đội ta thấm nhuần Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội. Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, cụ thể. Thúc đẩy các Phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… đi vào chiều sâu.

Hai là, xây dựng khối đoàn kết quân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc; nâng cao ý chí quyết tâm bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân trong tình hình mới.

Ba là, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng môi trường văn hoá quân sự lành mạnh giúp bộ đội tự tạo ra sức đề kháng “miễn dịch” với mọi thủ đoạn của kẻ xấu.

Về các giải pháp cụ thể, cần:

Một là, bản thân các nhà báo chiến sỹ phải không ngừng học tập nâng cao vốn hiểu biết về tư tưởng chính trị, về đường lối của Đảng ta, lấy đó làm nền tảng để đấu trang với các khuynh hướng sai trái, phản động. Không ngừng nâng cao rèn luyện nghiệp vụ, nhất là kỹ năng lập luận để vạch trần mọi thủ đoạn núp dưới các chiêu bài bóng bẩy, tốt đẹp. Thực tế cho thấy các âm mưu xấu xa thường có từ nước ngoài sau đó lan vào trong nước, với tinh thần phòng chống từ sớm từ xa, nhà báo phải giỏi ngoại ngữ để nắm bắt các mưu đồ từ trong trứng nước, nhanh chóng báo cáo cấp trên và dự thảo kế hoạch phòng chống...

Hai là, phải tiến hành đấu tranh có kế hoạch, nắm rõ chỉ đạo từ cấp trên để tổ chức sâu rộng, phù hợp, kịp thời. Không nên để các bài viết ngẫu hứng tự phát trên mặt báo mà cần có sự định hướng chung về chủ đề, yêu cầu về nội dung để bạn đọc dễ theo dõi, dễ nhận ra những thủ đoạn tinh vi, tráo trở của địch cũng như tự tin hơn về phía ta chính nghĩa. Vì thế cần có kế hoạch tìm hiểu, nghiên cứu, tổng hợp, dự báo tình hình về âm mưu, nội dung, thủ đoạn DBHB trước mắt và lâu dài.

Ba là, bài viết đấu tranh phải mang tính chính luận cao, khoa học, chặt chẽ, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận với thực tiễn, dẫn chứng chính xác, thuyết phục, thể hiện tầm văn hóa ở trên kẻ thù. “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, nên cần có sự tham gia của các nhà khoa học, ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề, của bạn đọc nói chung để tạo ra diễn đàn nhiều tiếng nói dân chủ, bình đẳng khẳng định cái đúng, vạch rõ cái sai trái. Nên thường xuyên tổ chức hội nghị các cộng tác viên, dư luận viên… để tập trung lực lượng, động viên, gợi ý, thậm chí phân công nhiệm vụ cụ thể!

N.T.T

 

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Sòng nhậu đầu tiên ở bãi, không bến không bờ tức giang hồ thiệt thọ, đã phết cho tôi Tàn sau Minh để hóa một Minh Tàn... (NGUYỄN TRÍ)

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)